ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

Tue, 26 Mar 2019 12:05 AM IST

ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ