ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ

Sat, 12 Jan 2019 09:35 PM IST

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ (ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ (ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ (ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ (ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ (ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ (ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ (ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ)