ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

Wed, 12 Dec 2018 12:37 PM IST

(ਫ਼ੋਟੋ ਗੌਰਵ ਬਿਸ਼ਤ)
(ਫ਼ੋਟੋ ਗੌਰਵ ਬਿਸ਼ਤ)
(ਫ਼ੋਟੋ ਗੌਰਵ ਬਿਸ਼ਤ)
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (ਫ਼ੋਟੋ ANI)
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (ਫ਼ੋਟੋ ANI)
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (ਫ਼ੋਟੋ ANI)