ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ

Sat, 12 Oct 2019 01:56 AM IST

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ