ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ

Thu, 21 Feb 2019 03:48 PM IST

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ (ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ: ਕੇਸ਼ਵ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ )
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ
cv
f
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ
h