ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਸਾਨਦਾਰ PHONES

Fri, 20 Jul 2018 12:48 PM IST

ਸ਼ੀਔਮੀ ਰੇਡਮੀ ਨੋਟ 5, ਕੀਮਤ- 9,999 ਰੁਪਏ
ਸ਼ੀਔਮੀ ਰੇਡਮੀ ਨੋਟ 5, ਕੀਮਤ- 9,999 ਰੁਪਏ
IVOOMI ਆਈ 2 ਲਾਈਟ
IVOOMI ਆਈ 2 ਲਾਈਟ
ਹੋਨਰ 7 ਸੀ, ਕੀਮਤ-9,999 ਰੁਪਏ
ਹੋਨਰ 7 ਸੀ, ਕੀਮਤ-9,999 ਰੁਪਏ
ਮੋਟੋ ਜੀ 5 ਐੱਸ, ਕੀਮਤ-9,399
ਮੋਟੋ ਜੀ 5 ਐੱਸ, ਕੀਮਤ-9,399
ਓਪੋ ਰੀਅਲ ਮੀ, ਕੀਮਤ- 9,999
ਓਪੋ ਰੀਅਲ ਮੀ, ਕੀਮਤ- 9,999