ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਗੂਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ

Sat, 06 Oct 2018 06:21 PM IST

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ