ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

Mon, 15 Apr 2019 12:33 AM IST

ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਆਈਪੀਐਲ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 39 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ