ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

IPL-12: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ

Tue, 26 Mar 2019 11:55 AM IST

IPL-12: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ
IPL-12: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ
IPL-12: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ
IPL-12: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ
IPL-12: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ
IPL-12: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ
IPL-12: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ