ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

IPL 2019: ਚੇਨਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 4 ਵਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ

Fri, 12 Apr 2019 12:41 AM IST

IPL 2019: ਚੇਨਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 4 ਵਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ
IPL 2019: ਚੇਨਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 4 ਵਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ
IPL 2019: ਚੇਨਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 4 ਵਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ
IPL 2019: ਚੇਨਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 4 ਵਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ