ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

IPL 2019: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 45 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

Tue, 30 Apr 2019 01:28 AM IST

IPL 2019: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 45 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 45 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 45 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 45 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ