ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

Wed, 17 Apr 2019 12:59 AM IST

IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ