ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 14 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ

Tue, 02 Apr 2019 01:02 AM IST

IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 14 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 14 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 14 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 14 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 14 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ
IPL 2019: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 14 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ