ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ–ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ

Mon, 01 Apr 2019 08:08 PM IST

ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ–ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ–ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ–ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ–ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ–ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ