ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

Sun, 10 Mar 2019 07:31 PM IST

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ–ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ