ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ, ਰੈਸਲਰ ਕੈਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

Fri, 08 Mar 2019 04:34 PM IST

ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ, ਰੈਸਲਰ ਕੈਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ (ਫ਼ੋਟੋ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ)
ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ, ਰੈਸਲਰ ਕੈਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ (ਫ਼ੋਟੋ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ)
ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ, ਰੈਸਲਰ ਕੈਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ (ਫ਼ੋਟੋ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ)
ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ, ਰੈਸਲਰ ਕੈਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ (ਫ਼ੋਟੋ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ)