ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

'ਜ਼ੀਕਿਊ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ' ਦੌਰਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸਮਾਂ