ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਟੰਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੇਜਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਕਾਈਡਾਈਵਿੰਗ

Mon, 08 Apr 2019 10:02 PM IST

ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਸਕਾਈ–ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ  ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਸਕਾਈ–ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ  ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਸਕਾਈ–ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ